Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Maxlead is een handelsnaam van Maxlead Services B.V. KvK Leiden 28 10 75 78

Artikel 1: Definities

1.a Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts) persoon die met Maxlead Services B.V. een overeenkomst wenst af te sluiten c.q. heeft afgesloten, dan wel iedere partij waaraan een offerte is uitgebracht, dan wel iedere partij die op enige wijze interesse heeft geuit in het afnemen van door Opdrachtnemer aangeboden diensten.

1.b Onder “Opdrachtnemer” wordt verstaan Maxlead Services B.V., dan wel een door Maxlead Services B.V. aan te wijzen c.q. aangewezen derde, dan wel een groepsvennootschap van Maxlead Services B.V.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (mondelinge) overeenkomsten en/of andersoortige rechtsbetrekkingen direct of indirect verband houdende met door Opdrachtnemer aangeboden producten, goederen en diensten.

2.b De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, als bedoeld in artikel 6:225 lid 3 BW.

2.c Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking.

2.d Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of vernietigbaar mag blijken zullen de overige bepalingen hun volle werking behouden voor zover de overige bepalingen niet onverbrekelijk verbonden zijn met de nietige of niet afdwingbare bepaling(en). Partijen zullen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van de Overeenkomst.

2.e Wanneer er verschillen zijn tussen taalversies van deze algemene voorwaarden, prevaleert deze Nederlandse versie.

2.f Naast deze algemene voorwaarden kunnen ook specifieke abonnementsvoorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren de abonnementsvoorwaarden.

Artikel 3: Offerte en project scope

3.a Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.

3.b Onverminderd lid a vervalt het aanbod 30 kalenderdagen na het versturen van de offerte door Opdrachtnemer.

3.c Aanvaarding geschiedt schriftelijk.

3.d Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen in het geval van wijzigingen in de scope van het geoffreerde project. Opdrachtnemer heeft het recht noodzakelijk meerwerk in rekening te brengen.

3.e Gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en of 1 juli) herzien aan de hand van loon en inflatiecijfers.

3.f Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van het project het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

Artikel 4: Project Uitvoering

4.a Opdrachtnemer zal het geoffreerde project naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten, maar kan niet garanderen dat met de werkzaamheden een bepaald resultaat bereikt wordt.

4.b Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het project, op tijd aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.c Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, welke evenzeer gebonden zullen zijn aan de voorwaarden zoals die gelden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 5: Oplevering

5.a Is binnen de looptijd van het project voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn.

5.b Indien Opdrachtnemer verwacht een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 6: Rapportage

6.a De rapportering vindt plaats volgens projectvoorstel zoals geoffreerd. Als in de offerte geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en zal Opdrachtnemer per e-mail rapporteren.

Artikel 7: Wijziging van de project scope

7.a Indien tijdens de uitvoering van het project blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de scope van het project aanpassen.

7.b Indien partijen overeenkomen dat de scope van het project wordt gewijzigd of uitgebreid, kunnen het moment van oplevering en de afgesproken projectprijs wijzigen.

7.c In afwijking van lid b zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of uitbreiding het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Geheimhouding

8.a Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de het project van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.b Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Dit zal gaan in overleg met de daarvoor verantwoordelijke persoon aan de zijde van Opdrachtgever.

8.c De (persoons-)gegevens die via de sites van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.a Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

9.b Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer dan wel dat het voortvloeit uit het doel van het project.

9.c Alle door Opdrachtnemer geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken deze documenten te verwijderen of te retourneren.

9.d Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar verstrekte informatie en documenten.

9.e Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 10: Contractduur en opzegging

10.a Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd en voor een minimumperiode van zes maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De abonnementen kunnen na deze minimumperiode tegen het einde van iedere kalendermaand schriftelijk worden opgezegd, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

10.b In het geval is overeengekomen dat een abonnement voor een bepaalde periode wordt aangegaan, geldt dat dit abonnement niet tussentijds opzegbaar is.

10.c Een abonnement voor bepaalde tijd, zoals bedoeld in het vorige lid, wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor een zelfde periode, behoudens schriftelijke opzegging tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.

10.d Het is voor de Opdrachtgever mogelijk om aan het einde van elke maand over te stappen op een abonnement met een hoger basistarief. Overstappen naar een abonnement met een lager basistarief kan alleen aan het einde van de gehele looptijd van een abonnement.

10.e Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben daarnaast het recht de abonnementen met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

1) De andere partij in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

2) De andere partij in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend.

Artikel 11: Prijzen

11.a Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

11.b Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

11.c Bij opdrachten met een looptijd vanaf drie maanden zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

11.d Kosten voor verkeer op zoekmachines dienen door Opdrachtgever direct met de betreffende zoekmachineprovider te worden afgerekend. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet tijdig voldoen van deze verkeerskosten door Opdrachtgever.

11.e Prijzen zijn onder meer gebaseerd op factoren die gelden ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en in rekening te brengen, doch niet eerder dan na overleg met en na goedkeuring van Opdrachtgever.

Artikel 12: Facturering, betaling en incassokosten

12.a Facturering geschiedt door Opdrachtnemer in principe

1) bij kortlopende eenmalige opdrachten: vóór aanvang van de werkzaamheden,

2) bij langer lopende eenmalige opdrachten: voor 50% vóór aanvang van de werkzaamheden en voor 50% bij oplevering of afronding van de werkzaamheden,

3) bij doorlopende opdrachten en abonnementen: maandelijks vooraf.

12.b Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

12.c Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen, dan wel de anders overeengekomen termijn, na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

12.d Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste een sommatie gerechtigd de web-marketing campagne van Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te stoppen totdat betaling heeft plaatsgevonden.

12.e In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.f Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13: Aansprakelijkheid & Vrijwaring

13.a Tenzij sprake is van opzet, dan wel bewuste roekeloosheid is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade die direct, dan wel indirect met de uitvoering, niet uitvoering, dan wel onjuiste uitvoering van de Overeenkomst verband houdt, dan wel schade die het gevolg is van een omstandigheid die anderszins toerekenbaar is aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus ook niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en/of bedrijfsschade.

13.b Opdrachtnemer is onder geen enkel beding aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen en/of door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

13.c De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst en de periode waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van één jaar en voor zover deze schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer.

13.d Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking als Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

13.e Tenzij sprake is van opzet, dan wel bewuste roekeloosheid, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van aanspraken – inclusief kosten van rechtsbijstand – van derden en die verbandhouden met de Overeenkomst. Dat geldt in het bijzonder, doch is niet beperkt tot aanspraken van derden ter zake van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14: Overmacht

14.a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen verstaan partijen onder overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen en met name de zoekmachine- en internetproviders en gerelateerde infrastructurele voorzieningen, het ter beoordeling van opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

14.b In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

14.c Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Specifieke bepalingen

15.a Betreffende zoekmachine marketing activiteiten behoudt Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht uit naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in vooraf afgesproken zoekmachines. Opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en zal indien mogelijk een top 20 positie nastreven. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam, niet indexeren van de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden. Door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

15.b Opdrachtgever zal zich houden aan algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de gebruikte zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever inzake deze voorschriften adviseren en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van deze specifieke adviezen.

15.c Het is een Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de contractlooptijd te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop Opdrachtnemer een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geplaatst heeft. Overtreding van dit artikel geeft Opdrachtnemer het recht tot directe ontbinding van deze overeenkomst of opschorting van de campagne. De Opdrachtgever is bij overtreding van dit artikel bovendien betaling van de volledige contractperiode verschuldigd aan Opdrachtnemer.

15. d Opdrachtgever geeft Maxlead toestemming voor het versturen van periodieke nieuwsbrieven en e-mailingen om opdrachtgever op de hoogte te houden van nieuws, acties en meer. Opdrachtgever kan zich op ieder gewenst moment afmelden van deze service, conform de Telecommunicatiewet van 1 oktober 2009.

Artikel 16: Apparatuur en Software

16.a Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

Artikel 17: Overdracht en aanpassing van de overeenkomst

17.a Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen en/of bezwaren, behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

17.b Entiteiten en personen die geen partij zijn bij de Overeenkomst kunnen aan de Overeenkomst geen rechten ontlenen en kunnen evenmin een beroep doen op enige bepaling in de Overeenkomst.

Artikel 18: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

18.a Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

18.b Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Den Haag.

English version